Dé specialist in bedrijfsvoering voor het onderwijs       

logodef

De belangrijkste reden om een meerjarenonderhoudsplan (MOP) te maken is dat onderhoud kosten met zich meebrengt. Meerjarenonderhoudsplan wordt gezien als voorwaarde om te komen tot beheersing van deze onderhoudskosten, omdat de planning inzicht geeft in de kosten op korte en eventueel lange termijn. Hierdoor kan men het te voeren onderhoudsbeleid op de toekomstige onderhoudskosten afstemmen. Als in een jaar de onderhoudskosten erg hoog zullen uitvallen, door bijvoorbeeld schilderwerk kan men hiervoor vroegtijdig een budget vrijmaken of reserveren, of men kan overige onderhoudswerkzaamheden aanpassen of verschuiven. Zo kan men een gespreid onderhoudsbeleid voeren waar men niet meer voor onverwacht hoge uitgaven komt te staan.

Het MOP van Dyade Huisvesting & Vastgoed is een dynamisch document. Het MOP laat het reguliere onderhoud zien over de komende 10 jaar. Er zal door de bouwkundig adviseur worden gekeken welke onderdelen in hetzelfde jaar kunnen worden uitgevoerd en wellicht samen worden aanbesteed waardoor er veel kosten worden bespaard. De actualisering van de onderhoudsplanning vindt eenmaal per drie jaar plaats, de aanpassing jaarlijks.

In het MOP wordt een duidelijke verdeling gemaakt in kosten voor rekening van het schoolbestuur en kosten voor rekening van de gemeente. De adviseur verzorgt voor u tevens de aanvraag voor bekostiging van onderhoudsvoorzieningen in het kader van het Huisvestingsprogramma naar de gemeente.

Conditiemeten

Door onze onderhoudsdeskundigen worden de gebouwen geïnspecteerd. Het bepalen van de kwaliteit van een gebouw en haar elementen gebeurt aan de hand van de methode "Conditiemeting: (NEN 2767). Daarbij wordt per element een objectieve kwaliteitsscore toegekend. Vervolgens kan een gewogen kwaliteit van het gebouw worden berekend. De door u gewenste kwaliteit wordt hiermee vergeleken. De conditiemeting is dus één van de relevante (objectief vast te stellen) hulpmiddelen voor toetsing en onderbouwing van het vastgoedbeleid van een organisatie.

Jaarplan

Uit de meerjaren onderhoudsplanning wordt jaarlijks steeds een jaarplan gedestilleerd en ter goedkeuring voorgelegd aan het schoolbestuur. Op basis van het goedgekeurde plan zal door de bouwkundigen worden gestart met de begeleiding van de betreffende onderhoudsvoorzieningen.

Gedurende de contractperiode gaan we eveneens kijken naar:

  • Binnenmilieu, ventilatie (CO2)
  • Locatie, omgeving, terrein
  • Esthetische indeling en gebruik
  • Gebruiksverwachting
  • Energieverbeterende maatregelen
  • Exploitatielasten
  • Brandveiligheid

Contact

Wenst u meer informatie? Vul het contactformulier in of neem direct contact op met Martijn Zelis, Manager Vastgoed.

Huisvesting--Vastgoed-5 Huisvesting--Vastgoed-6 Huisvesting--Vastgoed-1 Huisvesting--Vastgoed-2