Uw partner in Finance & HR

Sociale Verzekeringsscan (SV-Scan)

Sociale Verzekeringsscan (SV-Scan)

Een financieel en juridisch multidisciplinair expertise-onderzoek waarbij de organisatie grondig wordt ‘gescand’ op alle mogelijkheden tot verlaging van loonkosten en risico’s op het gebied van Sociale Zekerheid en Arbeidsrecht.

Waarom een SV-Scan?

De loonkosten van een werkgever bestaan uit het bruto loon van de medewerkers en bruto toelagen, zoals de vakantie-uitkering. Daarnaast betaalt de werkgever premies voor pensioen en sociale verzekeringen. Een van deze premies betreft de gedifferentieerde premie voor de Werkhervattingskas (Whk). Vooral de vaststelling van de gedifferentieerde premie Whk (ZW, WGA vast en WGA flex) is complex.
Deze door de belastingdienst afgegeven beschikking vraagt enige studie. Vaak wordt deze door tijdgebrek door de werkgever al snel als kloppend beschouwd. In de praktijk blijkt echter dat veel beschikkingen fouten bevatten.

De Belastingdienst baseert bijvoorbeeld de schadelast op gegevens van het UWV. Deze gegevens zijn vaak niet correct waardoor u mogelijk onnodig hoge premies betaalt. Een kleine fout van een paar tienden van procentpunt kan bij een werkgever met bijv. 300 werknemers, al snel € 100.000,– kosten. Een dergelijke fout wordt meestal over meer jaren gemaakt. De SV-Scan controleert de gedifferentieerde premies en andere SV-zaken grondig op een aantal punten. Hieronder volgen enkele voorbeelden.

Controle premies

Het kan zijn dat voor WGA Vast of ZW Flex premie in rekening wordt gebracht, terwijl u dit risico niet bij UWV verzekerd heeft. In dat geval moet de premie op 0% staan in de beschikking. Wij kunnen dit voor u controleren en u ondersteunen bij het indienen van een verzoek om correctie bij de Belastingdienst.

Controle schadelast

Wordt uw onderwijsinstelling schadelast toegerekend dan kan deze ook correct zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval als een medewerker na twee jaar ziekte ingestroomd is in de WGA. Veelal is er geen contact meer met de ex- medewerker. Het is essentieel wel contact te onderhouden. Vaak kan er schadelastreductie worden gerealiseerd, waarbij de medewerker ook nog een betere uitkeringspositie krijgt. En schadelastreductie betekent voor u een lagere premie!

Controle subsidieregelingen

Een middelgrote werkgever heeft al snel (zonder het te weten) een of meer werknemers in dienst waarvoor een subsidie zou kunnen (of had kunnen) worden aangevraagd. Bij grotere werkgevers zijn dat vaak tientallen werknemers.
Er zijn vele verschillende subsidieregelingen met allemaal verschillende voorwaarden die bovendien jaarlijks veranderen. Sommige subsidies bedragen meer dan € 20.000,– per werknemer.

Denk in dit kader aan:

  • Premievrijstellingen
  • No-Risk polis onderzoek: Personeel met een Arbeidshandicap (AGH)-, Structurele functionele beperking (Sfb)-, Wajong-, – status en uitkeringsgerechtigden 50+. Claim ziekengelden UWV.
  • Regres

Daarnaast zijn er nog talloze andere manieren om preventief of curatief kosten en risico’s te verlagen. Dat zijn deels generieke mogelijkheden en deels mogelijkheden die afhangen van de werkgever zelf.

Onderzoeksrapport – Quick Scan

Er kan een onderzoeksrapport worden opgeleverd dat de basis vormt voor een gericht aanbod tot uitvoering van de SV-Scan. Het gaat voor u om een geringe investering, die u direct of indirect profijt gaat opleveren. Onder bepaalde voorwaarden worden de onderzoekskosten terugbetaald.

Toekomstige besparingen?

De SV-Scan leidt tot directe besparingen en verlaging van risico’s. Om ook in de toekomst alert te zijn op besparingsmogelijkheden wordt de organisatie ‘geleerd’ om dat voortaan zelf te doen.

Terug naar Bespaar op premies sociale verzekeringswetten.

Meer weten

Bent u geïnteresseerd in het laten uitvoeren van een SV-Scan? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.

Deel dit bericht

Uw adviseurs

Administratief bijblijven

Actuele informatie over uw administratie, cao’s, wet- en regelgeving en meer.
U vindt het in de Nieuwsflits en de Maandbrief Salarisbetaling van Dyade. 

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x