Vrijstelling Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) verhoogd

Werkgevers hebben de mogelijkheid werknemers een uitkering te betalen om vervroegd uit te treden, zonder dat de werkgever de wettelijke eindheffing van 52% moet afdragen aan de Belastingdienst over de bruto uitkering.

De uitkering kan als eenmalige uitkering worden betaald, maar ook als maandelijkse uitkering tot de AOW-datum wordt bereikt. Voorwaarde is dat de medewerker niet eerder dan 36 maanden voor de beoogde AOW-datum met ontslag gaat en de uitkering berekend over de periode tot de beoogde AOW-datum niet meer bedraagt dan het wettelijk vastgestelde bedrag. In 2022 was dit bedrag nog bruto € 1.874,00 per maand. Dit bedrag is per 1 januari verhoogd naar € 2.037,00 per maand. Of er een uitkering wordt toegekend aan de werknemer (en indien dit het geval is, welk bedrag) is afhankelijk van de afspraak die de werkgever en werknemer maken bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Nu het bedrag per 1 januari 2023 is geïndexeerd betekent dat niet automatisch dat eerder gemaakte afspraken herzien moeten worden.

De Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU) is een subsidieregeling waar gebruik van gemaakt kan worden als hier op sectorniveau afspraken over zijn gemaakt. Uit een evaluatie is gebleken dat hier weinig gebruik van wordt gemaakt. Om deze reden wordt de MDIEU waarschijnlijk per 1 september verruimd en kunnen individuele werkgevers subsidie in dit kader aanvragen. Via de MDIEU kunnen werkgevers straks subsidie aanvragen voor activiteiten ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid medewerkers en subsidie om werkgevers te ondersteunen bij het aanbieden van regelingen voor vervroegd uittreden aan medewerkers met zware beroepen voor wie doorwerken tot het pensioen te zwaar is geworden.

Verlaging van het subsidiebedrag

Het minimale aan te vragen subsidiebedrag wordt verlaagd, van € 125.000 naar € 75.000. Wilt u gebruikmaken van de subsidie, dan moet u zelf altijd een deel van de kosten betalen. Voor de activiteiten ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid geldt een eigen bijdrage van 50% van de subsidiabele kosten. Voor regelingen voor vervroegd uittreden is dat 75%. Of de wijziging per 1 september daadwerkelijk wordt doorgevoerd is afhankelijk van de uitkomsten van een internetconsultatie die op 20 maart afgerond is.

Het opstellen van regelingen voor vervroegde uittreding is een onderdeel van uw mobiliteitsbeleid. Dyade Adviseurs kennen een scala aan mogelijkheden en adviseren u graag. Hierbij wordt natuurlijk de relatie gelegd met ander personeelsbeleid zoals het taakbeleid en formatiebeleid en houden wij rekening met de voorwaarden van de Belastingdienst. Meer informatie vindt u op deze pagina. Wilt u meer weten of heeft u interesse in verdere berekeningen? Neem dan contact op met Wilma Rijndorp (wilma.rijndorp@dyade.nl of 06-25490300).

Deel dit bericht

Meer Nieuwsflits berichten

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x